doc. PaedDr. Dana Kollárová, Ph.D. (Slovensko)


oblast DRAMATERAPIE
Zahraniční lektor, dramatická výchova

Vysokoškolská pedagožka, autorka několika publikací a učebních osnov, pedagog s mnohaletou praxí na základních a základních uměleckých školách, autorka a řešitelka několika projektů, zakladatelka a výkonná ředitelka Občanského sdružení FREISTADT – SLOBODNÉ MĚSTO (výchovně – vzdělávací činnost a zájmově – umělecká činnost v oblasti tvořivé dramatiky, členka výboru Združenia tvorivej dramatiky na Slovensku (so sídlom PF UMB), lektorka a předsedkyně v porotách krajských a celosvětových soutěží v přednášení poezie a prózy a dětské dramatické tvořivosti, lektorka tvořivých dílen a členka organizačního týmu Medzinárodného divadelného festivalu DIV – divadelné inšpiratívne vystúpenia, lektorka Metodicko-pedagogického centra, lektorka a účinkující v tvorbě programů pro děti a mládež Slovenskej televízie (Povedz mi básničku, Bútľavka), členka redakční rady časopisu Predškolská výchova.


Video

Vzdelanie:                      

2014             
Pedagogická fakulta UKF v Nitre, odbor 1.1.4 Pedagogika, habilitačné konanie - 04/2014 obhajoba  habilitačnej práce Tvorivá dramatika vo formálnom a neformálnom vzdelávaní; téma habilitačnej prednášky: Rytmika ako prostriedok nadobúdania  elementárnej gramotnosti
                                                       
2004 – 2010         
Pedagogická fakulta UK v Bratislave, odbor pedagogika,doktorandské   štúdium  :  2006 - absolvovaná dizertačná skúška, 2010 – obhájená dizertačná práca: Vnímanie tvorivej  dramatiky učiteľmi na 1. stupni ZŠ
                                              
1989 – 1993           
Vysoká škola pedagogická v Nitre, odbor Učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ
 
1984  – 1988   
Stredná pedagogická škola, odbor Učiteľstvo pre materské školy (odborová špecializácia hudobná výchova)
 
1976 – 1984            
Základná škola v Šulekove

 

 

Iné vzdelanie:

2003                    
1. kvalifikačná skúška na Ústrednom metodickom centre Bratislave –   skúška a obhajoba práce Metóda tvorivej dramatiky a výchova  detského čitateľa
 
2004                    
Absolvované skúšky a obhájená rigorózna práca v odbore pedagogika na tému Tvorivá dramatika v príprave učiteľov na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity                  

 

 

Zamestnanie a prax :

2008 – 2013  
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta – Katedra  pedagogiky (odborná asistentka)
 
2002 – 2008      
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta – Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky (odborná asistentka)
 
1999 – 2000     
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta – Katedra pedagogiky (odborná asistentka – externá forma)
 
1998 – 2002  
Základná umelecká škola, Hodžova v Trnave (učiteľka Literárno-dramatického odboru)
 
1993 - 1998         
Základná škola, ul. M. R. Štefánika v Hlohovci (učiteľka na 1. stupni ZŠ)
 
1991 – 1994     
Základná umelecká škola v Hlohovci (učiteľka literárno- dramatického odboru a hudobného odboru – externá forma)
 
1988 – 1989        
Materská škola, ul. Hollého v Hlohovci (učiteľka materskej školy)

 

 

Ostatná odborná  činnosť:

spoluautorka učebných osnov predmetu Tvorivá dramatika pre odbor Učiteľstvo pre materské školy schválených Ministerstvom školstva SR 13. 8. 2001 s platnosťou od septembra 2002;

hlavná riešiteľka projektu Vlastivedné vzdelávanie v 3. ročníku ZŠ s dôrazom na špecifiká jednotlivých regiónov (KEGA MŠVVaŠ), riešiteľka projektu Diverzita školskej populácie ako projekt pedagogickej vedy a východisko inovácií v súčasnej škole, riešiteľka projektu Nová alternatíva – tvorivá dramatika – experimentálne overovanie metódy tvorivej dramatiky na 1. st. ZŠ, riešiteľka projektu Podporné terapie pre deti s poruchami učenia (NOS – OSF), Bariéry 2011 (MŠVVaŠ);

autorka a riešiteľka projektu Hrajme sa s knihou  (NOS – OSF);

zakladateľka a výkonná riaditeľka Občianskeho združenia Freistadt – Slobodné Mesto, ktoré sa venuje výchovno-vzdelávacej činnosti a záujmovej-umeleckej činnosti v oblasti tvorivej dramatiky,

členka výboru Združenia tvorivej dramatiky na Slovensku (so sídlom PF UMB);

predsedníčka atestačnej komisie pre prvú a druhú atestáciu v kategórii učiteľ -  v podkategóriách učiteľ pre predprimárne vzdelávanie a učiteľ pre primárne vzdelávanie; 

lektorka a predsedníčka v porotách krajských a celoslovenských súťaží v prednese poézie a prózy a v detskej dramatickej tvorivosti;

lektorka tvorivých dielní a členka organizačného tímu Medzinárodného divadelného festivalu DIV – divadelné inšpiratívne vystúpenia;

členka skúšobnej komisie na štátnych a prijímacích skúškach;

lektorka workshopov pre študentov VŠ, pedagogických a odborných pracovníkov, lektorka Metodicko-pedagogického centra;

lektorka a účinkovanie v tvorbe programov pre deti a mládež Slovenskej televízie (Povedz mi básničku, Bútľavka);

vedenie aj oponentúra bakalárskych, diplomových, rigoróznych, dizertačných a ďalších záverečných prác;

členka redakčnej rady časopisu Predškolská výchova.

 

 

Iné zručnosti:

jazyky – ruský jazyk (mierne pokročilý), český jazyk (pokročilý), anglický jazyk (mierne pokročilý);        

hra na hudobný nástroj (akordeón, klavír, flauta) – ukončený I. cyklus ZUŠ;

tenis (licencia Slovenského tenisového zväzu – kapitánka pre súťaže družstiev); moderná gymnastika (6 rokov aktívne),

základy pantomímy (absolvovaný kurz u prof. M. Sládka v divadle Aréna);

práca v divadelnom súbore (6 rokov; reprezentácia na Medzinárodnom divadelnom festivale v Göppingene), 4 roky práca v súbore ľudového tanca;

skúsenosti s dramaturgiou, scenáristikou a réžiou (ukončený 2-ročný kurz Dramaturgia a réžia herca; režisérka a autorka 8 divadelných inscenácií);

skúsenosti s pozíciou tajomníčka katedry a študijná koordinátorka;

organizovanie vedeckých seminárov a konferencií;

skúsenosti s editovaním publikácií;

skúsenosti s manažovaním – výkonná riaditeľka Občianskeho združenia.

 


Fotogalerie
Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa