DRAMATERAPIE

Název vzdělávacího programu
DRAMATERAPIE

Poskytovatel vzdělávání
Akademie Alternativa s.r.o. – instituce akreditovaná MŠMT
Místo konání výuky
Olomouc
Délka trvání
tříleté víkendové studium
Celkový počet hodin
480
Školné
11 500 Kč / semestr

V ceně školného je i zajištění tlumočení do češtiny v případě výuky zahraničního lektora.

Výuka probíhá cca 1x v měsíci :
- 30 setkání za studium, 10 za rok
- sobota / neděle (možnost intenzivního soustředění)
- student absolvuje 160 hodin za rok

V dalších ročnících navýšení školného max. o 10 % z částky školného předchozího roku studia.

MŠMT

Vzdělávací program
je akreditován MŠMT
č.j.: 36469/2015 - 1 - 816


MAUT

Činnost instituce je garantována
Mezinárodní asociací uměleckých
terapií - MAUT


Absolvent získá Diplom Akademie Alternativa s akreditací nebo garancí participujících subjektů dle zvoleného programu, specializace a dosaženého vzdělání (MŠMT, ČHS SPHT – společnost pro hudební terapii, MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií). Vzdělávací program Dramaterapie je určen všem zájemcům o dramaterapii, kteří dosáhli věku 18 – ti let a úspěšně absolvují přijímací řízení. Pro speciální pedagogy a psychology je navíc nabízena možnost získat Osvědčení o prohlubování odborné kvalifikace v rámci vzdělávacího programu.

 

Mezinárodní asociace dramaterapie v USA (1985):

"Dramaterapii lze definovat jako záměrné použití dramatických / divadelních postupů pro dosažení terapeutického cíle symptomatické úlevy, duševní i fyzické integrace a osobního růstu."

 

Výuka probíhá formou skupinových setkání a respektuje individuální přístup ke každému jednotlivci. Důraz je kladen na prožitek, sebezkušenostní techniky a praktické dovednosti, které jsou podepřeny teoretickými znalostmi a příklady z praxe. V rámci vzdělávacího programu budou přednášet odborníci z praxe z tuzemska i zahraničí (terapeuté, psycholog, speciální pedagog, vysokoškolští pedagogové). Frekventanti vzdělávacího programu dramaterapie se seznámí s předměty zaměřenými konkrétně na dramaterapeutickou praxi, ale součástí studia je i vhled do arteterapie, muzikoterapie a dalších souvisejících oborů. Během studia  programu dramaterapie si osvojí individuální i skupinové přístupy v dramaterapii, seznámí se s vymezením a koncepcí dramatické výchovy, teoretické koncepce budou prokládány praktickými cvičeními a podloženy příklady kazuistik a další dokumentace, student získá poznatky nejen pro svou praxi, ale díky dramaterapeutickým sebezkušenostním aktivitám i možnost vlastního rozvoje osobnosti. Součástí výuky studijního oboru dramaterapie je intenzivní sebezkušenostní výcvik.

 

 

Absolvent, který úspěšně splní všechny požadavky a kritéria získává status: Umělecký terapeut (respektováno mezinárodně působícími asociacemi) a je zapsán do Mezinárodního registru arteterapeutů, muzikoterapeutů, dramaterapeutů, tanečně - pohybový terapeutů - dle kritérií a standardů mezinárodní instituce v návaznosti na platnou legislativu ČR. Údaje o mezinárodní garanci všech programů jsou uvedeny na Diplomu Akademie Alternativa - instituci akreditované MŠMT. Student a absolvent Akademie Alternativa získává bezplatné členství v Mezinárodní asociaci uměleckých terapií - MAUT - konfederaci fyzických a právnických osob (www.maut.cz) a může využívat členské výhody v mezinárodním rozsahu.

Zájemci o studium, kteří chtějí po absolvování studia nabízených programů pracovat na profesionální úrovni, mají možnost využít speciálně sestavenou koncepci studia na naší škole. Znalosti a dovednosti, které studiem na Akademii Alternativa získáte, jsou základem pro možnost výkonu povolání a profesního uplatnění v rámci nabízených vzdělávacích programů akreditovaných MŠMT.

 

Podmínky přijetí:
- řádně vyplněná přihláška ke studiu
- úspěšné absolvování příjímacího řízení dle stanovených kritérii - motivační test a motivační pohovor
- student nemusí mít předchozí výtvarné vzdělání

 

Na základě zaslané vyplněné přihlášky Vám bude doručena pozvánka k přijímacímu řízení. O přijetí na obor dramaterapie rozhoduje splnění požadavků pro přijímací řízení a pořadí obdržených přihlášek. Kapacita ročníku je omezena.

 

 

 

 

 

Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa